หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ม่วงเตี้ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
วัดศาลาดิน
เทศบาลตำบล
ม่วงเตี้ย
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง **เทศบาลตำบลม่วงเตี้ยมีนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้
 
 
 
 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
       
    ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันครบทุกมื้ออย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและภาษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันการรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้ป่วยHIV และผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
    ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันรักษาโรคและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
    การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม โดยตรง ในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่างๆ
    ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุม และทั่วถึงในทุกๆปี
    การปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชน และสถานที่
    ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬา และนันทนาการของจังหวัดในทุกระดับ
    เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
    ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกให้มีค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
       
    ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถานและกิจกรรมทางศาสนา
    ส่งเสริมสนับสนุนการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมนำสู่การท่องเที่ยวและเผยแพร่สู่ประขาคมอาเซียน
 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะและส่งเสริมการบริหารจัดการตลาด
    ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP SMES วิสาหกิจชุมชนทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
    ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์ ประมง และอาหารให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
    ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร
    ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMES) ขนาดกลางพร้อมจัดหาเงินทุน
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เละวิถีชีวิตอันดีงามของประชาขนในห้องถิ่น
    ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน
    ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การเตรียมความพร้อมผู้ผลิตผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2554
เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย
จำนวนผู้เข้าชม 9,524,024 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
สายตรงนายก
โทร 081-7707555