หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
       
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการรักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีคุณภาชีวิตที่ดี
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา
    ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
    การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม โดยตรง ในกรณีฉุกเฉิน หรือจากสธารณภัยต่าง ๆ
    ส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
    การปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชน และสถานที่
    ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
    เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
 

       
 
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะและส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาด
    ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นทั้งการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ
    ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์ และประมงให้ปลอดภัยจากสารพิษ
    ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร
    ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMES) ขนาดกลางพร้อมจัดหาเงินทุน
    ส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยว
    ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน
    ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

       
 
       
    ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ำ
    ขุดลอกคลอง พัฒนาแหล่งน้ำ คลองระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
    ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ป้องกันตลิ่งพัง
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของท้องถิ่น เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2554
สงวนสิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย หมู่ที่ 7 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
จำนวนผู้เข้าชม 4,040,849 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com